Volume 7 Issue 1 (2018)

Just a Leader or Servant Leader: How Do Teachers Perceive Their School Principals?

pp. 40-50  |  Published Online: January 2018  |  DOI: 10.22521/unibulletin.2018.71.4

Ramazan Yirci and Omer Faruk Kurtulmus

Abstract

This study aims to explore the perceptions of teachers working in state schools in Kahramanmaras, Turkey, of their school principles’ “servant leadership behaviors.” This is a quantitative study conducted in a relational screening model. The sampling of the research consists of 330 teachers working in state schools in the city center of Kahramanmaras province, Turkey, during the 2016-2017academic year. The “Servant Leadership Behavior Scale” developed by Ekinci (2015) was used as the data collection instrument in the research. The scale comprises 36 items and five sub-dimensions of altruistic behaviors, empathy, justice, integrity, and humility. In the analysis of the data, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and ANOVA test were employed. The study revealed significant differences between theschool administrators’demographic characteristics of age, branch, seniority, and education status, and the attitudes of servant leadership. Moreover, the differentiation of teachers’ views on servant leadership skills is dependent upon the education level of the school administrator, which leads to a statistical difference between the school principals’ servant leadership behaviors and their education levels. Thus, teachers see a direct connection between the school principals’ level of education and the exhibition of more servant leadership.

Keywords: servant leadership, teachers, school principals, leader

References

Akgün, N. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliği.(Unpublished Master’s thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı, Bolu.

Akyüz, B.,& Eren, M. Ş. (2013). Hizmetkâr liderlik davranışlarının eğitim sektörü üzerindeki etkisine yönelik teorik bir çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 191-205.

Balay, R., Kaya, A., &Geçdoğan-Yılmaz, R. (2014). Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Dergisi-Uluslararası E-Dergi, 4(1),229-249.

Ball, S. (2007). Leadership of academics in research. Educational Management Administration & Leadership, 35(4), 449-477.

Başaran, İ.E. (1996).Eğitim Yönetimi (4th ed.). Ankara: Gül Yayınevi.

Bennis, W. (2009). On becoming a leader. NY: Perseus Books.

Buchen, I. H. (1998). Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. Journal of Leadership Studies, 5(1), 125-134.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper Row.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış (12th ed.). Ankara: Pegem A Yayınları.

Bush, T. (2008). Leadership and management development in education. London: Sage.

Can, N. (2014). Öğretmen Liderliği. Ankara: Pegem A Yayınevi.

Cemaloğlu, N. (2007). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin örgüt sağlığı üzerine etkisi.Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,11(2), 165-194.

Cerit, Y. (2005). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmetçi Liderlik Davranışlarını Yerine Getirme Düzeyleri. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 1-19.

Çağlar, İ. (2004). İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri ile mühendislik fakültesi öğrencilerinin liderlik tarzına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırmalı analizi ve Çorum örneği. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 91-107.

Çelik, V. (2011).Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dinçer, Ö.,& Fidan, Y. (1996). İşletme Yönetimi. Ankara: BETA Basım.

Doğan, Ü., & Aslan, H. (2016). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdürlerin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi35(2), 51-68.

Ekinci, A. (2015). Development of the school principals’ servant leadership behaviors scale and evaluation of servant leadership behaviors according to teachers’ views.Egitim ve Bilim40(179),341-360.

Ergin, C.,& Kozan, M. K. (2004). Subordinates’ Basic Values and the Appeal of Transformational and Transactional Leaders in Turkey. Turkish Journal of Psychology, 19(54), 53-57.

Fındıkçı, İ. (2009). Bir Gönül Yolculuğu: Hizmetkar Liderlik. İstanbul: Alfa Yayınları.

George, J. M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human relations, 53(8), 1027-1055.

Greenleaf, R.K.(1970). The Servant as Leader.New York, NY:Paulist Press.

Grint, K. (2011). A history of leadership. In A. Bryman, D. Collinson, K. Grint, B. Jackson & M. Uhl-Bien (Eds.), The SAGE handbook of leadership(pp. 3-14). Thousand Oaks, CA: Sage.

Gül, İ., & Türkmen, F. (2016). Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5515-5529.

House, R., Howell, J. M. (1992). Personality and charismatic leadership. Leadership Quarterly, 3, 81–108.

Humphrey, R. H. (2002). The many faces of emotional leadership. The Leadership Quarterly, 13(5), 493-504.

Işık, N. (2014). Liderlik Yaklaşımları ve Hizmetkâr Liderliğin İşgörenlerin Organizasyonel Bağlılıklarına Etkileri(Master’s thesis). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

İbicioğlu, H., Özmen, İ., &Taş, S. (2009). Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm. İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23.

Karasar, N.(2016).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Laub, J. A. (1999). Assessing the servant organization. Development of the servant organizational leadership (SOLA) instrument (Doctoral dissertation). Florida Atlantic University.

Öner, Z. H. (2008). Hizmetkâr yöneticilik ile işe kapılma değişkenleri arasındaki ilişkide, örgütse adaletin ara değişken olarak etkisi; tutarlılık anlayışı ve işin karmaşıklık düzeyinin şartlı değişken olarak rolleri.(Unpublished Doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özalp, İ.,& Öcal, H. (2000). Örgütlerde Dönüştürücü (Transformational) Liderlik Yaklaşımı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 207-227.

Preedy, M., Glatter, R., & Wise, C. (2003).Strategic Leadership and Educational improvement. London: Open University / Chapman Publishing.

Rost, J. C. (1991). Leadership for the twenty-first century. New York: Praeger.

Spears, L. C. (2004). Practicing servant leadership. Leader to leader,2004(34), 7-11.

Stogdill, R.M. (1974). Handbook of Leadership: A Survey of The Literature. New York: Free Press.

Stone, A.,Russell, R. F., &Patterson, K. (2004). Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361.

Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği (2nd ed.). Ankara: Pegem A Yayınları.

Tağraf, H.,& Çalman, İ. (2009). Ohio Üniversitesi Liderlik Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Etkisi Ve Gaziantep İlinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 135-154.

Tengilimlioğlu, D. (2005). Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 1-16.

Van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of management, 37(4), 1228-1261.

Werner, I. (1993). Liderlik Ve Yönetim, İstanbul: Rota Yayınları.

Yılmaz, C. (2013). Hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki(Master’s thesis). Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

Yılmaz, K.,& Çelik, M. (2017, November). Okul Yöneticilerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışları Konusunda Öğretmen Görüşleri. Paper presented at the 3rd ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies),Yıldırım Beyazıt University- Ankara, Turkey.

Zel, U. (2001). Kişilik ve Liderlik, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Announcement

UNIBULLETIN News!

► New issue coming soon! (Volume 13 Issue 1, 2024)

Call for Papers

UNIBULLETIN is calling for submissions. Authors are invited to submit papers from the all fields of the Education (General) and Social Sciences (General) in the international context. All submissions should be presented only in English.